Eine Wuppertaler Biographie

Wenn jemand berühmt ist, ein Star, ein Genie,
dann schreibt eines Tages er 'ne Biographie.
Ich bin nicht berühmt und werd's auch nie sein,
doch dacht' ich mal abends bei einem Glas Wein:
Wat angere können, dat kanns du schonn lang,
hol deck en Bleesteft on fang fottens aan
on schriew alles op, wat längs eß vorbie,
dat werd van alleen dann en Biographie!
Ja denkße! As wenn dat en Kleenigkeit wöar!
Dat koon ok nix gewen, denn stallt öngk ens vöar,
eck häff doch twei Fehler, wie geder ok weet:
Eck häff en lang Leitong on ben kollossal MÖD!
Doch heel eck meck draan on schrew wie noch nie,
on getz esse fädig, de

AUTOBIOGRAPHIE

Vöar Joahren kom enn Elwerfelder eck hie as Säugling op de Welt.
Min Vatter sait: "Bevöar dä löppt, werd dä met Wopperwater eascht gedöppt.
Domet dä Jong ok ganz gewiss en echten Wopperdaler is.
Domet min Waßen schneller geng, dreiht Moder meck enn'nen Wachsdook renn.
Dat hatt' die Mamm seck soa gedait, doch meck, meck woar dat ganit reit.
Sie soh dän Blödsenn ok bold enn on leet dat met däm Wachsdook sinn.
Eck wuchs nit schneller, meck daat dat leed, doch eck woar schon as Säugling kollossal MÖD. Nach oben

Eck kom dann bold, dat eß jo kloar, em Kengergaren met vier Joahr.
On dat gefeel meck, doch, bestemmt, eck woar jo emmer schonn en rohig Kengh.
För meck gow et dat eene nur: Eck waten atig op tehn Uhr.
Dann kommen alle Blagen flott enn eene Reihe do om Pott. Nach oben

Kum sot eck drop, schleep eck schonn een. Doch soh van meck me nur de Been.
Eck trock meck schnell, dat hatt eck rut, dän Fenstervöarhang vöar de Schnut.
Die angern strullten öm de Wett, do schleep eck schonn as wie em Bett!
Die 'Tanten' braiten meddags dann die Blagen wierno Pap on Mamm.
Meck soh me hengerm Vöarhang nit. Meck woar't egal, eck hatten Tiet!
Seß Stongen sot met maxtem Föttschen eck do alleen op minnem Pöttschen.
Soa kott vöar vier kom die Mama, en 'Tante' on dä Herr Papa
on mackten dann met lautem Krach meck hengerm Vöarhang wi'er wach.
Van all däm Setten op däm Pott häff eck noch hütt (dat eß nit godd on dat döt
wea, wenn eck ens danz) am Hengerschden en roaden Kranz.
Do kannze ens senn, wie meck dat soa geht, doch ok as Kleenkengk woar eck kollossal MÖD. Nach oben

As strammes Jöngken wuchs eck raan, dat sütt me meck ok hütt noch aan.
Gelopen ben eck em Lewen nie, nur schlopen wool eck, spät on fröh.
Wenn angre Kenger spelen gengen, woar eck bestemmt en de Heia tu fengen.
Dann repen die Blagen: "Dä eß jo blöd!"
Doch eck koon meck nit hölpen, eck woar kollossal MÖD. Nach oben

Die Scholtiet woar bestemmt nit schön on dä Lehrer forchbar onbequem.
Die Blagen mackten äm oft Fratzen, doch eck dait emmer nur an't Ratzen.
On wenn eck soa schöan am Schlopen woar, trock meck dä Peias enn de Hoar.
Dann haute meck de Fuust enn't Krütz... Doch eck schleep widder, dat holp äm nix.
Dä Lehrer daat meck selwer leed, doch eck koon äm nit hölpen,
eck woar kollossal MÖD. Nach oben

Tu Ostern woar bie us wat loß! Vie hatten doch seß Blagen 'bloß'!
Bim Eiersöken, ogottegott, feel emmer eener op de F...liesen.
Nur eck alleen em Ecksken strong on dait för meck:'Wie mach dat gonn?'
Min Vatter reep: "Du Mödmann, söök!" Doch eck koon ganit söken,
eck woar kollossal MÖD. Nach oben

Geboartsdag hatt eck wi'er mol. Et Owes schellten dat wie doll!
Die Gäste mackten deck en Krach! Dovan woard eck dann langsam wach;
denn öm die Tiet, do log eck noch enn minnem Bett. Eck hatt meck doch
en Weke vöarher henngeleit on dann geschlopen, Dag on Nait.
Eck schlop bim Lopen on bim Gonn, eck schlop soga wie'n Päd em Stonn.
Eck ben nit krank on ok nit blöd, doch eck kann meck nit hölpen,
eck ben kollossal MÖD. Nach oben

Eck waten ens, dat eß kin Stuß, am Bahnhof op dän Omnibus.
Sonn kleenes Höngken leep do röm, soh seck no eenem Bömken öm.
Dann sohet meck, kom no meck henn on how dann hoach sin Hengerbeen.
Meak woard dat lecker warm am Been, doch dait eck soa enn minnem Senn:
'Dat Been wegdonn? Nur för dän Röt?' Eck koon meck nit hölpen,
eck woar kollossal MÖD. Nach oben

Bie us em Hus woar ens en Brand, on alle send se rutgerannt.
Sie repen meck: "Komm rut, et brennt!" Eck höarten nix, eck häff gepennt.
Dat Füer brannten dann, rock-zock, schonn bold bie meck am twidden Stock.
On dann op eenmol, dat geng rasch, brannt' meck dat Füer schonn am A...rm!
An't Fenster raan on op dat Brett! Doch sprengen? Sprengen koon eck nit.
Min Hömd em Fenster hät geweht, doch eck koon nit sprengen,
eck woar kollossal MÖD. Nach oben

Eck hatt ens en Libbste, dat Ilse, wat die eenmol well, Jong, dat willse.
On eenes Dags em schöanen Lenz nohm sie meck met et Owes ens
op ehre Bude stekum rop. Do woar et toff, verlott deck drop.
En Schäselöngken stong do drenn, dat woar soa reit no minnem Senn.
Et Ilsken sait: "Mach dir's bequem!" Au Mann, woar meck dat aangenehm.
Au Mann, woar meck dat aangenehm. Die Döar schlot Ilsken fottens tu.
Eck dait enn minnem Senn:'Na nu!' Dat Ilsken leet meck nit mehr rut.
Dann trock se meck affgebützt! Eck häff geschlopen, et holp alles nix.
Et eß däm Ilsken nix passeet, eck koon äm nit hölpen,
eck woar kollossal MÖD. Nach oben

Eck kom dann ok bold nom Kommiß. Mein lieber Mann, dat woar besch..eiden.
Öm fauf Uhr woard eck doch verdeck schonn medden enn de Nait geweckt!
Dän ganzen Dag geng et dann rond. Eck koon nit schlopen eene Stond
soa töschendörch, dat gow et nit, schonn hatt dä Spieß meck am Schlawitt!
On eenes Dags dä Spieß dann sait: "Wir machen ein Manöver heut!
Die Blauen kämpfen gegen Rot, und wer erwischt wird, gilt als tot!"
Dä UvD, dä mackten dann en blaue Bende meck am Arm.
Tum easchten Mol woar eck getz blau oahne een Bier, oahne Schabau!
Dann geng et loß. Eck kom meck vöar! Met Platzpatronen on Gewehr
leep usre Gruppe krütz on quer, eck schlappten möd dann hengerher.
Op eenmol kreech eck deck en Schreck! Min blauen Lappen, dä woar weg!
Getz woßt kin Aast mehr ganz genau: Woar eck bie Roat odder bie Blau?
Getz leep die ganze Kompanie nur henger meck noch her, on wie!
Wie'n Häsken leep eck henn on her, dörch dick on dönn on krütz on quer.
Op eenmol daat dat Lompenpack doch op meck ballern! Tack-tack-tack!
On schonn reep eener: "He! Hier Rot! Nu fall schonn öm, du böß doch dot!"
Do kreeg eck en Kranatenwut! Eck blew kott stonn on reep dann ut:
"Eck ben nit dot, verlott deck drop! Eck ben en Panzer, Flabeskopp!"
Et Owes woar eck selws dann platt, dat eck dän Kreeg gewonnen hatt!
Dä Spieße sait vöarm Kasernendoar: "Wer müd ist, trete einmal vor!"
Die ganze Kompanie mackt dann en Schrett no vöarne, alle Mann.
Nur eck alleen mak kinnen Schrett, eck bliw stur stonn on röhr meck net.
Do reep dä Spieß: "Ja da schau her! Weshalw nur treten Sie nit vöar?"
Eck sai tu äm, on dö kickt blöd:
"Eck kann dat nit, eck ben kollossal MÖD!" Nach oben

Eck woard dann Beamter. Jött könnt et meck glöwen: Eck hatten sonn Lenz, en herrlich Lewen.
Em Büro daat eck de Knoken strecken, öm halw fauf maut eck die angern wecken.
Doch verschleep eck meck oft, fast geden Dag, dann woarden vie alle öm acht Uhr eascht wach.
Op eenmol woarden die grantig on doll on bölkten meck aan: "Dat Maß eß getz voll!"
Vam Chef kreeg eck en blauen Breef, wodrenn dä kott on böndig schrew:
"Sie send entlassen, et döt us twar leed, doch selws as Beamter send Sie noch tu möd!" Nach oben

Eck woar ens Torwart em Footballvereen, on dat gefeel meck, em Tor stong eck gään.
Eck bruckten nit lopen, nit henn on nit her, die angern, die lepen doför öm so mehr.
Die hatten oft Striet, doch nur öm dän Ball, eck wool wn nit hann, meck woar dat egal.
Eck stong am Posten, keek ganit mehr tu, de Hängk enn de Räsch, de Ogen schöan tu.
Eck heel meck senkrecht met Ach on Krach, on reepen die "Tor!", dann woard eck eascht wach.
Vam easchten Aanpfiff aan woar eck schoon bet. Eck koon meck nit Hölpen,
eck woar kollossal MÖD. Nach oben

Eck spellten ens Schlagzeug em B.B.L.O(Bundesbahn-Blasorchester)
Am vöarletzten Sonndag, vie spellten em Zoo, do stong eck ganz hengen em Pavilljong drenn,
et woar soa halw donkel, me koon meck kuum senn. Eck hatten de Trommel so schöan vöar däm Buck,
dä Dirigent how dän Taktstock met mächtigem Ruck.
On dann ngeng et loß, trara-vidibum, doch eent höart me ganit, dat woar dat "Tsching-bum".
Eck log op de Trommel on daiten bloß:'Hach, wat maken die angern dann bloß för en Krach?'
Dä Dirigent leep vöarne röm voller Wut, eascht zeigte vöarm Kopp seck, dann schängte meck ut,
dann kom dä Taktstock geflogen, on dat geng ganz fix, dodrop noch dä Ständer, doch nötzten dat nix.
En halw Pongk Noten hä ok no meck schmeet, doch eck koon ganit trommeln,
eck woar kollossal MÖD. Nach oben

Off morges, off owes, eck woar emmer möd. Dat woar minne Öllsche dann eenes Dags leed.
"Häß du dann kin Hobby? Denk no, watte kannz! Dat beßken Grips, watte häß, verschlöppse noch ganz",
sie eenes Nommeddags wüterich reep, as eck gemötlech om Kannapee schleep.
"Kop Farwen on Pensel on mol ens en Beld! Dat eß doch en Hobby!" reep sie dann noch weld.
Am angern Morgen fuhr eck enn de Stadt, kop Farwen on Pensel, do woar eck schonn platt.
En Rahmen on Leinwand, die hatt eck noch nit, on trotzdäm woar eck fuffzig Euro schonn quitt.
As eck die Polinten tusamen all hatt, häff eck meck domet enn't Borgholt dann gesatt.
En Olt-Gergisch Hüsken em Hengergrond woar, dovöar leep en Beek so hell on so kloar.
De Böm woaren grön, de Hemmel woar blau. Eck hatt en paar Törws on en Fläschken Schabu.
Eck meschten de Farwen; doch wie dat so geht, maut du'ernd eck gähnen on woar plötzlech soa möd.
Do feel meck dän Pensel ok schonn ut de Hangk. En Mütterken reep:"He Mann. Send Se krank?"
Eck höarten nix mehr on schnarchten wie'n Päd, die Farwen, die logen alt längs op de Äd.
Öm halwer drei woard eck dann naits wi'er wach. Eck höarten en Krächten on dann noch en Krach.
En Eule, en groate flog du'ernd do röm on schmeet minne Leinwand doch glattweg dann öhm.
Wat hatt eck en Bammel, wat kreeg eck en Schreck! Eck leet alles leien on leep fottens weg.-
Gehs du ens spazehren em schöanen Borgholt, dann paß doch ens op, denn dann kömmße ok bold
vorbie an die Stelle, wo domols eck sot, do eß op de Äd alles geel, lila on rot.
Eck häff van däm Molen de Schnute getz voll. Wat soll dat, en Hobby? Eck ben doch nit doll!
Min Hobby eß schlopen, off fröh odder spet. Wat soll eck ok maken,
eck ben kollossal MÖD. Nach oben

Dann dait eck meck eenmol:'Schriew doch ens en Book! Wat Hemmingway koon, dat kannze doch ok!'
Eck fuhr eenes Dags dann nom Su'erlangk henn, do steht en kleen Hüsken em Bosch meddendrenn.
Do woar et schöan rohig on mucksmüüskenstell, on sowat gefällt meck, dat eß, wat eck well.
Eck spetzten dän Bleesteft - do woard eck schonn möd, do woar eck dat Schriewen on Dechten schonn beed.

Eck hauten meck dann op dat Kannappee henn, de Ogen op Null on nix Schleites em Senn.
On drei Dag speter woard eck plötzlech wach. De Vögelkes songen, et plätschert de Bach,
do dreihten eck meck op de angere Sitt. On as eck dann wach woard, jött glöwen't dat nit,
do hatt eck em Buck doch sonn komisch Geföhl, doch woar dat kin Kohldamp, wat mongter meck heel.
Eck hatten bloß Heimweh no us Wopperdal, no all minnen Frönden, no Pitter on Kaal.
Eck fuhr dann no Hus, so schnell et nur geng, dän Bleesteft för emmer an'n Nagel eck heng.
En Book schriewen, dat ben för emmer eck leed, do bruk me Talent för, doch eck ben emmer nur möd. Nach oben

Wenn eck soa tureu denk, wie dat alles woar, jött können't meck glöwen, dann werd meck ganz kloar:
Dat Lewen kann schöan sinn, me mott nur verstonn, seck wat drut tu maken. On schinnt dann de Sonn,
dann werde selws eck mongter on waeh on fidel, dann gewt et kin Schängen on kinnen krakeel.
Dann ben eck am Sengen, am Danzen on Sprengen on ganz bestemmt nit enn de Heia tu fengen.
Eck lop dörch de Gegend wie'n ganz jongen Röt, dann ben eck putzmongter
on öwerhaupts nit mehr MÖD. Nach oben